Nielegalne herby
15/04/2014 19:35 - herby
Pisz prośbę o opinie do Komisji Heraldycznej i ministra

Bez pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej gminy nie mogą posługiwać się legalnie swoimi herbami – uważa ekspert resortu administracji. Wymóg dotyczy także gmin, które przyjęły swoje symbole przed wejściem przepisów ustrojowych z 1998 r.

Według ekspertyzy przygotowanej na zlecenie MAC jedynie pozytywna opinia ministra właściwego do spraw administracji wydana w oparciu o stanowisko Komisji Heraldycznej, stwierdzająca, że wzór przedstawionej do zaopiniowania flagi (herbu) jest zgodny z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną, daje podstawę organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały o ustanowieniu flagi (herbu). Bez takiej opinii posługiwanie się przez gminę swoim herbem jest nielegalne – twierdzi autor ekspertyzy. Na problem zwróciła uwagę jedna z gmin, w której uchwałę określającą herb i flagę podjęto w 1997 r., a więc przed wejściem w życie przepisów powołujących Komisję Heraldyczną. Chodzi o ustawę z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, która wprowadziła w ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) regulację powołującą organ opiniodawczo – doradczy ministra właściwego do spraw administracji, którego głównym zadaniem jest opiniowanie herbów, sztandarów, godeł, flag jednostek samorządu terytorialnego pod względem ich zgodności z zasadami heraldyki, weksykologii oraz tradycji historycznej. Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy o mundurach wzory symboli (herb, godło, flaga) wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Według autora ekspertyzy przepis należy interpretować ściśle, tzn. uzyskanie pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej to warunek sine qua non podjęcia przez radę gminy uchwały o ustanowieniu herbu i legalności posługiwania się nim. Co więcej opinia ministra, który wydaje ją we współdziałaniu z Komisją Heraldyczną, jest wiążąca. Autor ekspertyzy przekonuje również, że wymóg uzyskania pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej dotyczy także uchwał określających symbole gminy przyjęte przed wejściem w życie przepisów powołujących Komisje Heraldyczną. Wskazuje na to orzecznictwo NSA oraz większości sądów administracyjnych. Odosobnione stanowisko wyraził jedynie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który w wyroku z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wr 126/08, stwierdził, że obowiązek uprzedniego zaopiniowania przez właściwego ministra wzorów symboli ustanawianych, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki samorządowej może odnosić się jedynie do zdarzeń zaistniałych po wejściu w życie ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 ze zm.), tj. poczynając od 1 stycznia 1999 r., gdyż poprzednie regulacje nie przewidywały takiego trybu. Dlatego, zdaniem eksperta MAC, gminy których dotyczy ten problem powinny na nowo opracować wzór herbu i zwrócić się do Komisji Heraldycznej o opinię. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej podpisanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji rada gminy będzie mogła podjąć nową uchwałę.

mp/Serwis Samorządowy PAP

http://www.pracownia.com/herby/news_25_nielegalne-herby.html